ﺗﺎﺛﻴﺮ روزه داری ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن

به گزارش وبلاگ همصحبت، عبداللهی گفت: در ﺳﺎﻋﺎت روزه دارى ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺻـﺤﻴﺢ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻀـﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ 19 را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.

ﺗﺎﺛﻴﺮ روزه داری ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن

به گزارش ، زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درخصوص توصیه های تغذیه ای ماه مبارک رمضان اعلام کرد: ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ19 ﻧﺎﺷـﻰ از وﻳـﺮوس ﻛﺮوﻧـﺎ ﻛـﻪ از اواﻳـﻞ ﺳـﺎل ﻣـﻴﻼدى 2020 در ﻛﺸـﻮر ﭼـﻴﻦ ﺷـﺎﻳﻊ ﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬـﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﺑﻬمـﻦ ﺳـﺎل 1398 ﻣـﻮارد اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎرى ﮔـﺰارش ﺷـﺪ. در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ 19 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳک ﺑﻴﻤﺎرى ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ (ﭘﺎﻧﺪﻣﻰ) در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬـﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﺐ، ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎى ﺧﺸک، ﺗﻨﮕﻰ ﻧﻔﺲ و ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﺗﻨﺪ، ﮔﻠﻮدرد، آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨـﻰ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻤﺘـﺮ ﺷـﺎﻳﻌﻰ، ﻣﺸـﻜﻼت ﮔﻮارﺷـﻰ ﻧﻈﻴـﺮ اﺳـﻬﺎل، ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻰ ﺣـﺎد ﺗﻨﻔﺴـﻰ، اﺧـﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘـﺎدى ﺧـﻮن و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪهاﺳﺖ و ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎرى از ﻣﻮارد ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ و ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

او اضافه نمود: ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎرى رﻋﺎﻳـﺖ دﻗﻴـﻖ اﺻـﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻓـﺮدى ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﺷﺴـﺘﻦ ﻛﺎﻣـﻞ دﺳـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن، رﻋﺎﻳـﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ (1 تا 2 ﻣﺘـﺮی) از دﻳﮕﺮان، ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻨﺰل و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳک در ﻣﺤﻞ ﻫﺎى ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﻨﺰل وﺟﻮد دارد و ﭘﻴـﺮوى از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤـﺎرى ﻛﻮوﻳـﺪ 19 است. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳک اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ 19 در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎى ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

عبداللهی گفت: در اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺼـﺎدف ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﻳﺎم ﻣﺒـﺎرک رﻣﻀـﺎن و روزه دارى، ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﺮﺧـﻰ ﻧﻜـﺎت ﻣﻬـﻢ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اى ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘﺎى ﺳﻼﻣﺖ اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﺑﻴﻤﺎرى، رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد. روزه دارى ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻳﻜﻰ از ارﻛـﺎن ﭘﻨﺠﮕﺎﻧـﻪ اﺳـﻼم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻗﺼـﺪ ﻗﺮﺑـﺖ و ﺑﻨـﺪﮔﻰ آﻓﺮﻳـﺪﮔﺎر ﺑـﺮاى ﺗﻜﺎﻣـﻞ اﻧﺴـﺎن ﻓﺮﻳﻀﻪ واﺟﺐ ﺑـﺮاى ﺗﻤـﺎم ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳـﺖ. ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔـﺰارش اﺧﻴـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، ﻫـﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اى ﻣﺒﻨـﻰ ﺑـﺮ ﺧﻄـﺮ روزه دارى و اﻓﺰاﻳﺶ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎرى ﻛﻮوﻳـﺪ 19 دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ.

او عنوان نمود: ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺘﺎن ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻰ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻋﻈـﺎم ﺗﻘﻠﻴـﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟاﻦ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎرى ﻣﻮاردى را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ جمعی از ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻓﻘﻬﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻳﻀﻪ واﺟﺐ ﺑﺮاى ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﻰ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ که شامل موارد زیر است؛ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻧﺨـﻮردن ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻨـﺎوب در روزه دارى اﺳـﻼﻣﻰ، ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﺎرﺿـﻪ اى در اﻓـﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻰﻛند، ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳـﺖ اﻳﻤﻨـﻰ ﺑـﺪن، ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎى اﻟﺘﻬـﺎﺑﻰ زﻳـﺎن ﺑـﺎر و ﺑﻬﺒـﻮد واﻛـﻨﺶ ﺑـﺪن در ﻣﻮارد اﺳﺘﺮس ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻟـﺬا، تمامی اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ ﻛﻤﺘـﺮ از 65 ﺳـﺎل ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻮارد ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻰ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ اى ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻴﻤﺎراﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪاﻋﻀﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاى ﺑﻴﻤﺎران ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﺮﻧﻴﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد: در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻰ ﻛـﻪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤـﺎرىﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻗـﺒﻼ روزه دارى ﺑـﺮاى آﻧﻬـﺎ ﻣﻨﻌـﻰ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ، روزه دارى در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤـﺮان وﻳـﺮوس ﻛﺮوﻧـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت از ﺳـﺎل ﻫـﺎى دﻳﮕـﺮ ﻧﻴﺴـﺖ و در ﻣـﻮارد ﺧـﺎص ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﭘﺰﺷـک ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑـﻪ روزه دارى نمایند، در ﻣـﻮرد ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻰ ﻛـﻪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ وﻳـﺮوس ﻛﺮوﻧـﺎ ﺷـﺪه و ﺑﻬﺒـﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ 6 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﻴﻤﺎرى اﻗﺪام ﺑﻪ روزه دارى ﻧﻜﻨﻨﺪ.

عبداللهی توضیح داد: اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى زﻣﻴﻨﻪ اى ﻧﻈﻴﺮ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﺑﻴﻤﺎرى ﻗﻠﺒﻰﻋﺮوﻗﻰ، ﺳﺮﻃﺎن و دﻳﺎﺑﺖ، ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ 19 ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى، اﻓﺮادى ﻛـﻪ اطمینان ندارند که روزه ﺑـﺮاى آﻧﻬـﺎ ﺿـﺮر دارد ﻳـﺎ ﺧﻴـﺮ، برای احتیاط از اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻓﺮﻳﻀـﻪ اﻟﻬـﻰ ﭘﺮﻫﻴـﺰ نموده و آن را ﭘـﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺗﻤـﺎم ﻫﻤـﻪ ﮔﻴﺮى ﺑﻴﻤـﺎرى ﻛﻮوﻳـﺪ 19 ﻗﻀﺎ به جا آورند، ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﭘﺰﺷک ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﻰ ﺿﺮر ﺑﻮدن روزه ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

او عنوان نمود: رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤـﻰ در ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻰ ﺑـﺪن ﺑـﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎ ﺑه خصوص ﺑﻴﻤـﺎرى ﻛﻮوﻳـﺪ 19 دارد. ﺑﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺗﻌـﺎدل و ﺗﻨـﻮع در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻏـﺬاﻳﻰ روزاﻧـﻪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔـﺮوه ﻫـﺎى ﻏـﺬاﻳﻰ و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫـﺎى آﻧﻬـﺎ، اﻧـﺮژى، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و رﻳﺰﻣﻐﺬى ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻰ ﺑﺪن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد.

عبداللهی ادامه داد: در ﺳﺎﻋﺎت روزه دارى ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎرى ﻣـﺪت آن ﺣـﺪود 16 ﺳـﺎﻋﺖ است، ﮔﺮﺳـﻨﮕﻰ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺻـﺤﻴﺢ در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮ و اﻓﻄـﺎر و ﻳـﺎ ﺣـﺬف ﻳﻜـﻰ از وﻋـﺪه ﻫـﺎ ﺑـﻪ وﻳـﮋه وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮى، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻀـﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ 19 را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدى ﻧﻘﺶ ﻣـﻮﺛﺮ روزه دارى را در ﺳـﻼﻣﺘﻰ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺑـﺮ روى ﺳـﻄﺢ ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺧـﻮن، ﭼﺮﺑـﻰ ﻫـﺎى ﺧـﻮن و ﻓﺸـﺎر ﺧﻮن، ﻛﻨﺘـﺮل وزن و ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﻴﻤـﺎرى ﻫـﺎى ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داده اﻧـﺪ. در اﻏﻠـﺐ ﺑﻴﻤـﺎرى هایی ﻛـﻪ ﻋـﺎدات ﻏـﺬاﻳﻰ ﻏﻠـﻂ، ﭼـﺎﻗﻰ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، روزه دارى ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.

او اضافه نمود: روزه دارى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎى اﻟﺘﻬـﺎﺑﻰ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻰ ﺑـﺪن ﺷـﻮد. ﻫـﻢﭼﻨـﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎى دﻓﺎﻋﻰ ﺑﺪن و ﺗﺮﺷﺢ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎى ﻣﺨﺎﻃﻰ ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻃﻰ روزه دارى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع، روزه دارى ﺻﺤﻴﺢ و رﻋﺎﻳﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ در وﻋﺪه ﻫﺎى ﺳﺤﺮ و اﻓﻄﺎر در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻰ ﺣﺎوى وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎى A، D، E، C و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻰ ﺣﺎوى آﻫﻦ و روى و ﺳﻠﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ 19 ﻻزﻣﻨﺪ، ﻧﮕﺮاﻧﻰ از ﻧﻈﺮ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن در اﻳﺎم روزه دارى و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "ﺗﺎﺛﻴﺮ روزه داری ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ﺗﺎﺛﻴﺮ روزه داری ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید